Warunki gwarancji

 

Szczegółowe warunki gwarancji dla danego produktu dołączone są zawsze do sprzedawanego sprzętu i mogą różnić się w zależności od produktu / producenta (np. długość okresu gwarancyjnego). Podstawowe informacje o gwarancji podane są w karcie produktu - w przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt email lub telefoniczny w tej sprawie.

Akumulatory do urządzeń podlegają gwarancji w okresie 6 miesięcy od daty zakupu (materiały eksploatacyjne).

W przypadku stwierdzenia braku karty gwarancyjnej dla zakupionego urządzenia (przysłanego przy sprzedaży wysyłkowej lub zakupionego osobiście) lub niezgodności w dokumencie należy bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, nie pózniej niż w terminie 3 dni od dnia zkupu towaru. W przeciwnym wypadku Sprzedawca uznaje dokument za dostarczony i zaakceptowany.

 

Poniżej ogólne warunki gwarancji dla sprzedawanego sprzętu w sklepie internetowym www.ERcomER.pl :


1. Podmiot sprzedający zwany dalej Gwarantem zapewnia sprawne działanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

2. Obowiązki Gwaranta wykonuje : ERCOMER, KRAMARSKA 12/315, 04-437 WARSZAWA. Sprzęt serwisowany jest przez nasz serwis lub korzystając z zewnętrznego autoryzowanego serwisu producenta (w zależności od produktu lub typu uszkodzenia).

3. Urządzenie do serwisu dostarcza Klient. W przypadku uznania naprawy gwarancyjnej, jeżeli urządzenie zostało dostarczone przesyłką Klient otrzyma zwrot kosztów równoważny kosztowi przesyłki pocztowej. Przesyłany do serwisu sprzęt należy najpierw zgłosić w celu uzgodnienia sposobu odbioru/przesyłki, ustalenia zakresu awarii, możliwych przyczyn jej wystąpienia oraz możliwości i czasu naprawy. Zgłoszenie należy przesłać na adres email : info@ercomer.com lub przekazać telefonicznie pod nr. +48 798 792 927. (Nadane na nasz adres, ale nie uzgodnione wcześniej przesyłki mogą zostać nieodebrane i zostaną automatycznie zwrócone do nadawcy.) Po przyjęciu zgłoszenia prześlemy formularz naprawy gwarancyjnej, który wypełniony należy dołączyć do sprzętu przekazywanego do serwisu (warunek przyjęcia sprzętu do naprawy).

4. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi powstałe w okresie 6, 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży, w zależności od produktu, zgodnie z informacją zamieszczoną dla konkretnego produktu (24 miesiące jeśli informacja nie została podana w opisie produktu). Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, jak również zużycia materiałów i eksploatacyjnych i części podlegających zużyciu podczas eksploatacji. Gwarancja na baterie i akumulatory wynosi 6 miesięcy. 


5. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie maksymalnie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do wskazanego punktu serwisowego Gwaranta (nie wliczając czasu transportu). W przypadku konieczności sprowadzenia części z za granicy lub konieczności weryfikacji przez serwis producenta okres ten może ulec wydłużeniu.

6. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, programowanie urządzeń, czynności konserwacyjne.

8. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

a) zerwania plomby gwarancyjnej lub stwierdzenie ingerencji przez osobę nieupoważnioną przez Gwaranta do wykonywania napraw sprzętu,

b) nieczytelnych, zmienionych lub usuniętych numerów seryjnych sprzętu.

c) Uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika wynikające z niewłaściwego użytkowania

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiące w sprzęcie, a w szczególności powstałe wskutek:

a) samowolnie dokonywanych przez Klienta lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji, niewłąściwej instalacji i przechowywania (braku zerowania/uziemienia sieci zasilającej, wstrząsy w trakcie pracy, nieprawidłowe napięcie sieci zasilającej, zalanie sprzętu płynami, zbyt wilgotne środowisko pracy, duże zakurzenie lub zapylenie, wyładowania atmosferyczne, przepięcia itp. oraz praca nadajników bez odpowiedniego obciążenia stopnia końcowego wzmacniacza mocy oraz uziemienia instalacji),

c) mechanicznych uszkodzeń urządzenia

d) zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzą, uderzeniem pioruna oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,

e) nie gwarantuje się poprawnego współdziałania sprzętu z innymi urządzeniami (w szczególności innych firm),

f) gwarancją nie są objęte również uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia eksploatacyjnego elementów (dotyczy to również elementów o określonej żywotności jak potencjometry, żarówki i diody, tranzystory w stopniu końcowym wzmacniaczy mocy, elementy ruchome, głośniki, itp.) Na wyświetlaczach LCD mogą z czasem eksploatacji powstać uszkodzone pojedyncze wypalone punkty tzw. "bad pixel", jest to charakterystycznym objawem naturalnego zużycia dla tego typu wyświetlaczy.

10. W uzasadnionych przypadkach, kiedy z powodu szkodliwego środowiska pracy lub niewłaściwej konserwacji urządzenia (m.in. pracującego w warunkach dużego zakurzenia lub zapylenia), jeśli do podjęcia czynności diagnostycznych i serwisowych wymaga przeprowadzenia czyszczenia lub konserwacji, Gwarant może obciążyć Klienta kosztami wykonania tych czynności lub odmówić wykoniania naprawy.

11. Ważna karta gwarancyjna (prawidłowo wypełniona, zawierająca nazwę lub symbol urządzenia, datę zakupu, pieczęć sklepu oraz podpis sprzedawcy) stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. W razie utraty przez Nabywcę karty gwarancyjnej nowa karta gwarancyjna nie będzie wydana.

12. Gwarancją objęty jest jedynie sprzęt wymieniony w specyfikacji karty gwarancyjnej.

13. Sprzęt przesyłany do serwisu musi być kompletny (pełny zestaw fabryczny), zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, wraz z ważną kartą gwarancyjną umożliwiającą weryfikację numeru seryjnego produktu.

14. Akceptacją warunków gwarancji jest dokonanie zakupu i rozpakowanie urządzenia. Blankiet gwarancji z jej postanowieniami jest dostarczony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego zapisami bez konieczności rozpakowania sprzętu. Rozpakowany sprzęt traktowany jest jako używany.

15. W przypadku nie wywiązania się z terminu płatności określonego na fakturze, paragonie gwarant automatycznie odstępuję od umowy gwarancyjnej.

 

UWAGA!

Przesyłany sprzęt powinien być zapakowany w fabryczne opakowanie oraz w razie potrzeby solidne dodatkowe opakowanie chroniące odpowiednio zawartość przesyłki. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia podczas transportu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłanego sprzętu.

 

Warunki gwarancji w sklepie ERcomER obowiązujące od dn. 2.08.2010r.

 

Dodatkowe warunki rozszerzonej gwarancji powyżej 24 miesięcy dla urządzeń marki Yaesu (3 rok gwarancji oraz kolejne 18 miesięcy):

 
- Gwarancja jest przypisana imieniem i nazwiskiem do Kupującego. Odsprzedanie radia w okresie gwarancji powoduje skrócenie jej ważności, zgodnie z prawem, do 2 lat od dnia zakupu. Wymagane jest posiadanie czytelnej faktury lub paragonu oraz oryginalnej karty gwarancyjnej.
 
- Rozszerzonej gwarancji podlegają wyłącznie radiotelefony (nie podlegają akcesoria oraz inne materiały).
 
- W okresie rozszerzonej gwarancji, produkt musi zostać dostarczony bezpośrednio do Gwaranta na uzgodniony wcześniej adres serwisu lub punktu przyjęcia do serwisu na terenie Polski lub na terenie Europy na własny koszt oraz odebrany na własny koszt. Gwarant może zorganizować transport płatny.
 
- Koszt wymienianych uszkodzonych podzespołów oraz koszt naprawy pokrywa Gwarant. Gwarant nie pokrywa kosztów logistycznych dostawy sprzętu i podzespołów z/do placówek serwisu.
 
- W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w wymaganym czasie bezpośrednio w serwisie Gwaranta, może on wskazać inną placówkę serwisową, która wykona naprawę - koszt naprawy oraz wymienianych uszkodzonych podzespołów pokryje Gwarant. 
 
- Gwarancji podlega wyłącznie sprzęt bez śladów samodzielnej naprawy/naprawy przez inny serwis oraz bez śladów niewłaściwego użytkowania. 
 
- W celu aktywacji pakietu rozszerzonej gwarancji Kupujący niezwłocznie po zakupie (maksymalnie w ciągu 7dni) musi wyrazić na to zgodę i przkazać Gwarantowi komplet informacji wysyłąjąc je emailem o temacie "Aktywacja rozszerzonej gwarancji" na adres: info@ercomer.com : Imię i nazwisko, znak krótkofalarski (callsign), adres email, data zakupu, nazwa i numer seryjny radiotelefonu.
  
 
Warunki rozszerzonej gwarancji w sklepie ERcomER obowiązujące od dn. 5.05.2022r.
 
 
 
UWAGA! 
 
W przypadku zgłoszenia sprzętu do sprawdzenia lub naprawy, który jest sprawny (a problem wynika np. z niewłaściwej konfiguracji) lub zgłoszenia sprzętu w okresie gwarancyjnym, a naprawa nie może być zakwalifikowana jako gwarancyjna lub na podstawie wykonanej diagnozy i wyceny klient nie zdecyduje się na naprawę,  czynności diagnostyczne serwisu są płatne (stawka minimalna to 100zł netto, dla transceiverów 200zł netto).
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl